Zaproszenie do udziału w projekcie

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji projektu „Ekonomia społeczna …? – Już wiem!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej do uczestnictwa w bezpłatnym module szkoleniowym składającym się z:
a)  dwudniowego szkolenia wyjazdowego poświęconego m.in. wprowadzeniu do zagadnień ekonomii społecznej, przykładom inicjatyw, kwestiom prawnym związanym z ekonomią społeczną; relacjom pomiędzy instytucjami a podmiotami ekonomii społecznej; problematyce zakładania, funkcjonowania i finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym zlecaniu usług; miejscu ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych.
b)  dwudniowego szkolenia wyjazdowego poświęconego partnerstwom publiczno-społecznym, w tym formom działania partnerstw w kontekście m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; prezentacji dobrych praktyk; wzajemnej współpracy podmiotów ekonomii społecznej i instytucji publicznych; analizie potencjału i identyfikacji problemów społeczności lokalnej.
c)  dwóch jednodniowych wizytach studyjnych w organizacjach i instytucjach, które wykorzystują narzędzia ekonomii społecznej w codziennej pracy oraz podmiotach ekonomii społecznej (np. Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, spółdzielnia socjalna).

Każdy uczestnik może wybrać dwie dowolne formy wsparcia.

 

Uczestnikom zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe oraz atrakcyjne i praktyczne materiały promocyjne, nocleg, wyżywienie, możliwość integracji, a przedstawicielom organizacji pozarządowych zwrot kosztów dojazdu.

==============================================================

Certyfikaty dla uczestników projektu

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że osoby które ukończyły udział w projekcie tzn. uczestniczyły w min. dwóch formach wsparcia otrzymają Certyfikaty. Wysyłkę Certyfikatów wraz z publikacją "Pakiet edukacyjny" rozpoczniemy w maju br.

=================================================================

Napisali o udziale w naszych szkoleniach

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami ze szkoleń realizowanych w ramach projektu przygotowanymi przez uczestników:

a) 14-15 kwietnia "Partnerstwa w Ekonomii Społecznej" - relacja ze strony Stowarzyszenia Transplantacji Serca w Zabrzu,

b) 23 luty - wizyta studyjna w Łazach - zdjęcia p. Marcina Jędryki

c) 8-9 luty "Partnerstwa w Ekonomii Społecznej - zdjęcia p. Marcina Jędryki

Dziękujemy!

============================================================================

Przedłużenie realizacji projektu

Informujemy, że realizacja projektu został przedłużona do 30 kwietnia br. W kolejnych miesiącach planujemy jeszcze zorganizowanie 2 szkoleń wyjazdowych "ABC Ekonomii Społecznej" i "Partnerstwa w Ekonomii Społecznej"  oraz wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej - m.in. Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łazach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

=================================================================

Wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej

Zapraszamy uczestników szkoleń do udziału w wizytach studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej:

a) 18, 25 luty - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Cieszynie (http://www.fundacjabycrazem.pl/),

b) 23 luty - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Łazy k/Zawiercia (http://wtzlazy.prv.pl/, http://cislazy.prv.pl/)

Uczestnikom gwarantujemy transport i obiad. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu - tel./fax 032 615-64-69.

====================================================================

Warsztaty szkoleniowe w 2010r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie ekonomii spolecznej oraz partnerstw lokalnych. Planowane w 2010r. terminy szkoleń:

ABC Ekonomii Społecznej: 20-21 oraz 27-28 styczeń - hotel Kmicic, Złoty Potok k/Częstochowy oraz 3-4 luty - Hotel Alpin, Szczyrk

Partnerstwa w Ekonomii Społecznej:  5-6 luty - Hotel Alpin, Szczyrk oraz 8-9 luty, Hotel Kmicic, Złoty Potok k/Częstochowy.

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej oraz przesyłane do potencjalnych uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

==================================================================

"Dobre praktyki" działalności podmiotów ekonomii społecznej

W ramach publikacji przygotowywanych w projekcie chcielibyśmy przedstawić działalność wybranych podmiotów ekonomii społecznej/organizacji pozarządowych z terenu woj. śląskiego.

FORMULARZ - prezentacja działalności

Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza  informacyjnego i odeslania go na adres e-mail: sisg@interia.pl.

==================================================================

Biblioteczka ekonomii Społecznej

Informujemy, że w ramach projektu uruchomiliśmy Biblioteczkę Ekonomii Społecznej. W jej zbiorach znajdują się m.in. publikacje wydane w ostatnich latach w ramach projektów IW Equal czy POKL oraz publikacje, które mogą ułatwić realizację zadań przez podmioty ekonomii społecznej/organizacje pozarządowe dot. np. zarządzania projektami, księgowości, wipółracy z administracją. Część publikacji dostępna jest na płytach CD/DVD.

Biblioteczka jest na bieżąco uzupełniana o nowe publikacje.

WYKAZ PUBLIKACJI

====================================================================

Wesołych Świąt

Wszystkim dotychczasowym i przyszłym uczestnikom projektu, przedstawicielom współpracujacych instytucji i podmiotów składamy najserdeczniejsze życzenia: spokoju, radości w Święta oraz realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych  w Nowym 2010 Roku.

====================================================================

Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Reda

21 grudnia część uczestników zakończyła swój udział w projekcie wizytą studyjną w Stowarzyszeniu Reda w Jaworznie. Celem spotkania było nie tylko zapoznanie się z działaniami stowarzyszenia prowadzonymi głównie na rzecz osób bezrobotnych i ubogich, ale także podsumowanie działań w roku bieżącym i omówienie wstępnych planów współpracy na rok następny.

Dziękujemy przedstawicielom Stowarzyszenia za przygotowanie prezentacji i  zorganizowanie spotkania opłatkowego dla uczestników.

================================================================

Wizyta studyjna w Cieszynie

17 grudnia grupa uczestników projektu zapoznała się z działalnością Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" w Cieszynie. Wizyta studyjna miała na celu zaprezentowanie tzw. "dobrej praktyki" działań podmiotów ekonomii społecznej.

Dziękujemy przedstawicielom Fundacji za fachową i rzeczową prezentację oraz miłe przyjęcie połączone z poczęstunkiem.

=================================================================

Ostatnie w tym roku warsztaty szkoleniowe "Partnerstwa w ekonomii społecznej"

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku warsztatach szkoleniowych dot. budowania partnerstw lokalnych i ich znaczenia dla wspierania rozwoju ekonomii społecznej. Warsztaty odbędą się 2-3 grudnia br. w Hotelu Alpin w Szczyrku.

Warsztaty skierowane są zarówno do przedstawicieli publicznych instytucji pomocy społecznej, rynku pracy oraz do organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie udziału w warsztatach należy przesłać w terminie do 30 listopada faxem pod nr tel.  032 615-64-69 lub e-mailem na adres: sisg@interia.pl.

Formularz zgłoszenia

Pozostałe dokumenty związane z udziałem w szkoleniu (dla osób, które biorą dotychczas nie uczestniczyły w projekcie)  dostępne są w zakładce "Szkolenia" - Formularze.

Serdecznie zapraszamy!

================================================================

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe
"ABC Ekonomii społecznej"

Kolejne warsztaty związane z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii społecznej odbędą się 19-20 listopada br. w Hotelu Kmicic w Złotym Potoku k/Częstochowy.

Warsztaty w tym termienie skierowane są głównie do pracowników ośrodków pomocy społecznej i urzędów pracy, a ich głównym celem jest:

a) zwiększenie wiedzy w zakresie ekonomii społecznej, jej podmiotów oraz ich znaczenia dla rozwiązywania problemów społeczności lokalnej; budowania relacji pomiędzy instytucjami a podmiotami ekonomii społecznej; finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej, w tym zlecania i kontarktowania zadań; miejsca ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych;

b) utworzenie możliwości wymiany doświadczeń i integracji uczestników.

Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mogli uzupełnić swoją wiedzę o elementy związane z realizacją projektów systemowych w oparciu o doświadczenia własne oraz prowadzących zajęcia.

Uczestnikom zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe oraz atrakcyjne i praktyczne materiały promocyjne, nocleg, wyżywienie, możliwość integracji.

Zgłoszenie udziału w warsztatach należy przesłać w terminie do 17 listopada faxem pod nr tel.  032 615-64-69 lub e-mailem na adres: sisg@interia.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz danych do PEFS

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie o zatrudnieniu/współpracy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaproszenie na warsztaty szkoleniowe "Partnerstwa w ekonomii społecznej"

  9-10 oraz 12-13 listopada zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych poświęconych znaczeniu partnerstw dla wspierania ekonomii społecznej oraz jej podmiotów. Zajęcia odbędą się  w Hotelu Alpin w Szczyrku.  

Uczestnikom zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe oraz atrakcyjne i praktyczne materiały promocyjne, nocleg, wyżywienie, możliwość integracji, a przedstawicielom organizacji pozarządowych zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów komunikacji publicznej jednak nie więcej niż 40 zł./os.

 Zgłoszenie udziału w warsztatach należy przesłać faxem pod nr tel. 032 615-64-69 lub e-mailem na adres: sisg@interia.pl.

Zgłoszenie udział w warsztatach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe
"ABC Ekonomii społecznej"

W dniach 6-7 listopada br. odbędą się warsztaty szkoleniowe, których celem będzie przybliżenie uczestnikom informacji na temat ekonomii społecznej i jej praktycznego wykorzystania w rozwiazywaniu problemów spoleczności lokalnej. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Kmicic w Janowie k/ Częstochowy. Udział jest bezpłatny.

Uczestnikom zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe oraz atrakcyjne i praktyczne materiały promocyjne, nocleg, wyżywienie, możliwość integracji, a przedstawicielom organizacji pozarządowych zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów komunikacji publicznej jednak nie więcej niż 40 zł./os.

Zgłoszenia udziału w warsztatach należy przesłać faxem pod nr tel. 032 615-64-69 lub e-mailem na adres: sisg@interia.pl.

Zgłoszenie udziału w warsztatach

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz danych do PEFS

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie o zatrudnieniu/współpracy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli i przedstawicielki organizacji i instytucji zajmujących się integracją społeczną lub zawodową!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja promująca projekt

29 października odbyła się konferencja promujaca projekt "Ekonomia Społeczna? Już wiem!". W konferencji promującej projekt uczestniczyło ponad 70 osób.  Uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi przykładami wspierania rozwoju ekonomii społecznej z woj. opolskiego m.in. współpracą samorządu gminy Byczyna ze spółdzielnią socjalną oraz planami utworzenia funduszu poręczeniowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Z naszego regionu na konferencji miały możliwość zaprezentowania swojej działalności Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" z Sosnowca oraz Warsztat Terapii Zajeciowej z Dąbrowy Górniczej. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudził właśnie aspekt ekonomii społecznej w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom, którzy zaprezentowali podmioty ekonomii społecznej oraz przykłady ich współpracy z administracją i działań na rzecz społecznści lokalnej, w tym osób będących w szczególnej sytuacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 29 października br. w Centrum Szkolenia Kadr PKE S.A. w Jaworznie przy ul. Sportowej 1 w godz 13.30 - 17.00.

Celem konferencji jest promocja współpracy administracji z podmiotami ekonomii społecznej/organizacjami pozarządowymi oraz prezentacja działalności wybranych podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje nt. spotkania można uzyskać w biurze projektu pod nr tel. 032 615-64-69.

Program konferencji
Formularz zgłoszenia


designed by ouit.pl