Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jest następcą i kontynuatorem działalności powstałego w 2003 roku Stowarzyszenia "Nasz Dom".

Stowarzyszenie aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości społecznej, integracji społecznej oraz edukacji. W latach 2005r. - 2008r. – byliśmy partnerem projektu „Ekonomia Społeczna w Praktyce” współfinansowanego z EFS w ramach PIW EQUAL.
W ramach projektu utworzyliśmy w Poznaniu Centrum Ekonomii Społecznej (CES), które promowało ekonomię społeczną, wspomagało budowanie partnerstw lokalnych, prowadziło działalność informacyjną i doradczą dla osób zakładających spółdzielnie socjalne oraz już istniejących spółdzielni socjalnych. W samym Poznaniu utworzyliśmy dziewięć spółdzielni socjalnych i jedno przedsiębiorstwo społeczne, którym udzieliliśmy wsparcia finansowego w postaci grantów.
Od 2007 roku prowadzimy Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (WOWSS). Ośrodek udziela m.in. pomocy informacyjno-doradczej, szkoleniowej oraz finansowej spółdzielniom socjalnym z terenu Wielkopolski. Działalność Ośrodka jest współfinansowana środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W 2007 roku uruchomiliśmy Biuro Informacji Społecznej i Prawnej (BISP), z którego usług nieodpłatnie korzystają spółdzielcy oraz ubodzy mieszkańcy Poznania z terenów objętych rewitalizacją. Działalność BISP w 2007r. oraz 2008r. była współfinansowana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Obecnie jest prowadzona dzięki współpracy oraz środkom finansowym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W latach 2007-2009 prowadziliśmy również warsztaty szkoleniowe „Własna firma” dla mieszkańców Poznania zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.
W 2006 roku stowarzyszenie zostało wpisane do prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00145/2006.

=======================================================================

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych istnieje od 1995r. Zajmuje się głównie działalnością szkoleniową, wspieraniem osób z grup narażonych na wykluczenie oraz innych podmiotów. W 2003 roku uruchomiło Lokalne Centrum Informacji Europejskiej, które było wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia i PKE S.A. w Jaworznie. LCIE prowadziło działalność w zakresie szkoleniowym i informacyjnym skierowaną do mieszkańców miasta Jaworzna, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i nauczycieli.
W 2009 roku Stowarzyszenie uruchomiło Centrum Informacyjne dla Organizacji Pozarządowych (CINgo), w ramach którego prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie CINgo jest możliwe dzięki współfinansowaniu środkami z budżetu Miasta Jaworzna oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną – wspiera organizację Dni Dziecka, Mikołaja, organizuje wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

designed by ouit.pl