Projekt „Ekonomia społeczna…? – Już wiem!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Cel głównym projektu jest budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi podmiotów ekonomii społecznej poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie ekonomii społecznej, możliwości jej wykorzystania oraz budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Projektem zostanie objętych ok. 150 przedstawicieli/ek publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (IRP i IS), w tym NGO pochodzących głównie z obszarów wiejskich z trenu woj. śląskiego.

W ramach projektu planujemy:
a) organizację modułu szkoleniowego składającego się z dwóch 2-dniowych warsztatów wyjazdowych poświęconych ekonomii społecznej i partnerstwom lokalnym oraz wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej;
b) opracowanie „Pakietu edukacyjnego” w zakresie ekonomii społecznej zawierającego tzw. dobre praktyki oraz prezentującego podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego;
c) opracowanie „Strategii rozwoju Ekonomii Społecznej na Śląsku”;
d) utworzenie Biblioteczki Ekonomii Społecznej;
e) organizację konferencji promujących ekonomię społeczną

Wszystkie informacje na temat realizacji projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie projektu w dziale Aktualności.

designed by ouit.pl