Nazwa szkolenia

ABC Ekonomii Społecznej

Czas trwania szkolenia

16 godzin

Cel szkolenia

Zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia nt. podmiotów ekonomii społecznej, podstaw ich tworzenia i funkcjonowania oraz znaczenia dla rozwoju społeczności lokalnej i rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o tzw. dobre praktyki krajowe i UE

Uczestnicy

Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych,
niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy
oraz pomocy i integracji społecznej;

Metody pracy

Warsztat, wykład, dyskusja, prezentacja dobrych przykładów

Ocena szkolenia

Ankieta ewaluacyjna

PROGRAM RAMOWY

(program jest za każdym razem dostosowywany do potrzeb grupy szkoleniowej)

Lp.

ABC Ekonomii Społecznej

Liczba godzin

 1.  

Przedstawienie się uczestników zajęć i prowadzącego. Zapoznanie z celem spotkania. Ustalenie warunków kontraktu pracy grupy.

1

 1.  

Ekonomia społeczna. Przedsiębiorczość społeczna. Definicje. Podstawy prawne. Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym

1,5

 1.  

Ekonomia społeczna w dokumentach programowych i strategicznych krajowych oraz regionalnych. Analiza dokumentów pod kątem roli i miejsca instytucji rynku pracy i pomocy społecznej we wdrażaniu narzędzi ekonomii społecznej.

1,5

 1.  

Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. Problematyka zakładania stowarzyszenia, fundacji, centrum integracji społecznej, zakładu aktywności zawodowej, warsztatu terapii zajęciowej – studium przypadku.

4

 1.  

Przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej na przykładzie Włoch i Szkocji

1,5

 1.  

Przedsiębiorczość społeczna w Polsce. Czynniki wspierające rozwój. Formy wspierania przedsiębiorstw społecznych. Podmioty i instytucje wspierające przedsiębiorstwa społeczne.

2

 1.  

Podmioty ekonomii społecznej. Podstawy prawne. Przykłady działalności. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA.

2,5

 1.  

Finansowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej. Kontraktowanie/zlecanie realizacji zadań publicznych.

2

OGÓŁEM

16

 

* * *

Nazwa szkolenia

Partnerstwa w Ekonomii Społecznej

Czas trwania szkolenia

16 godzin

Cel szkolenia

Zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia nt. partnerstw lokalnych, ich rodzajów, znaczenia dla rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania i rozwoju ekonomii społecznej

Uczestnicy

Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych,
niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy
oraz pomocy i integracji społecznej;

Metody pracy

Warsztat, wykład, dyskusja, prezentacja dobrych przykładów

Ocena szkolenia

Ankieta ewaluacyjna

 

PROGRAM RAMOWY

(program jest za każdym razem dostosowywany do potrzeb grupy szkoleniowej)

Lp.

Partnerstwa w Ekonomii Społecznej

Liczba godzin

 1.  

Przedstawienie się uczestników zajęć i prowadzącego. Zapoznanie z celem spotkania. Ustalenie warunków kontraktu pracy grupy.

1

 1.  

Partnerstwo, grupa partnerska – definicje, rodzaje. Prawne formy działania partnerstw w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odniesienie do omawianych przykładów.

2

 

 1.  

Etapy tworzenia partnerstwa. Analiza problemów i zasobów.

4

 1.  

Zarządzanie, monitorowanie i ewaluacja działań partnerskich. Rodzaje i narzędzia.

3

 1.  

Przykłady i rodzaje partnerstw. Klastry. Partnerstwa publiczno-prywatne Partnerstwa publiczno-społeczne. LGD. Przykłady współpracy administracji z podmiotami ekonomii społecznej.

2

 1.  

Współpraca z biznesem. Współpraca z mediami

2

 1.  

Partnerska współpraca przetworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych

2

OGÓŁEM

16

designed by ouit.pl